ប្រជុំកងធម៌៖ ពួកធម៌មួយ


១. បមាទៈ = សេចក្តីប្រមាទ ជាកំពូលអកុសលធម៌ទាំងពួង
២. អប្បមាទៈ = សេចក្តីមិនប្រមាទ ជាកំពូលនៃកុសលធម៌ទាំងពួង
៣. មិច្ឆាទិដ្ឋិ = សេចក្តីយល់ឃើញខុស
៤. សម្មាទិដ្ឋិ = សេចក្តីយល់ឃើញត្រូវ
៥. សព្វេ សត្តា អាហារដ្ឋិតិកា = សត្វទាំងអស់រស់នៅបានដោយសារអាហារ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: