Archive for July, 2013

ប្រជុំកងធម៌ ៖ ពួកធម៌ពីរ


 

ធម៌ ២ យ៉ាង
១. សង្ខតធម៌ = ធម៌ដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងបាន
២. អសង្ខតធម៌ = ធម៌ដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងបាន

សង្ឃ ២ ពួក
១. សម្មតិសង្ឃ = បានដល់ភិក្ខុបុថុជ្ជនតាំងពីចំនួន ៤ អង្គឡើងទៅ
២. អរិយសង្ឃ = បានដល់ព្រះអរិយសាវ័កទាំង ៤ គូ

បុគ្គលអស្ចារ្យ ២ ពួក
១. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
២. ស្តេចចក្រពត្តិ

ភូមិរបស់សប្បុរស ២ យ៉ាង
១. កតញ្ញូ = អ្នកដឹងឧបការគុណដែលគេធ្វើហើយចំពោះខ្លួន
២. កតវេទី = អ្នកធ្វើតបឧបការគុណគេវិញ

បរិស័ទ ២ ពួក
១. វគ្គាបរិសា = បរិស័ទប្រកាន់ពួក
២. សមគ្គាបរិសា = បរិស័ទព្រមព្រៀងគ្នា

ទោសគួរវៀរ ២ យ៉ាង
១. ទិដ្ឋធម្មិកវជ្ជ = ទោសក្នុងបច្ចុប្បន្ន
២. សម្បរាយិកវជ្ជ = ទោសក្នុងបរលោក

ធម៌ខ្មៅ ២ យ៉ាង
១. អហិរិក = មិនខ្មាសបាប
២. អនោត្តប្ប = មិនរអែងខ្លាចបាប

ធម៌ស ឬលោកបាលធម៌ ២ យ៉ាង
១. ហិរិ = សេចក្តីខ្មាសបាប
២. ឱត្តប្បៈ = សេចក្តីក្រែងខ្លាចបាប

កន្លែងសម្រាប់ទទួលមនុស្សទ្រុសសីល ២ យ៉ាង
១. និរយៈ = ឋាននរក
២. តិរច្ឆានយោនិ = កំណើតតិរច្ឆាន

កន្លែងសម្រាប់ទទួលមនុស្សមានសីល ២ យ៉ាង
១. ទេវៈ = ស្ថានទេវតា
២. មនុស្ស  = ស្ថានមនុស្ស

សេចក្តីសុខ ២ យ៉ាង
១. គិហិសុខ = សេចក្តីសុខរបស់គ្រហស្ថ
២. បព្វជ្ជាសុខ = សេចក្តីសុខក្នុងផ្នួស

សេចក្តីសុខ ២ យ៉ាងទៀត
១. កាមសុខ សេចក្តីសុខក្នុងកាម
២. នេក្ខម្មសុខ សេចក្តីសុខក្នុងការចេញចាកកាម

សេចក្តីសុខ ២ យ៉ាងទៀត
១. សាសវសុខ = សេចក្តីសុខប្រកបដោយអាសវៈ
២. អានាសវសុខ = សេចក្តីសុខឥតអាសវៈ

សេចក្តីសុខ ២ យ៉ាងទៀត
១. កាយិកសុខ = សេចក្តីសុខផ្លូវកាយ
២. ចេតសិកសុខ = សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្ត

បុគ្គលរកបានដោយកម្រ ២ ពួក
១. បុព្វការី = បុគ្គលអ្នកធ្វើឧបការៈមុន
២. កតញ្ញូកតវេទី = បុគ្គលអ្នកដឹងឧបការៈដែលគេហើយ ធ្វើតបវិញ

បច្ច័យនាំឲ្យកើតរាគៈ ២ យ៉ាង
១. សុភនិមិត្ត = កំណត់នូវអារម្មណ៍ថាល្អ
២. អយោនិសោមនសិការៈ = មិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា

បច្ច័យនាំឲ្យកើតទោសៈ ២​ យ៉ាង
១. បដិឃនិមិត្ត = កំណត់ទុកនូវសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់
២. អយោនិសោមនសិការៈ = មិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា

ទាន ២ យ៉ាង
១. អាមិសទានៈ = ឱ្យវត្ថុប្រើប្រាស់ជាទាន
២. ធម្មទានៈ = ឱ្យធម៌ជាទាន

ចាគៈ ២ យ៉ាង
១. អាមិសច្ចាគៈ = លះបង់ឲ្យនូវគ្រឿងប្រើប្រាស់
២. ធម្មច្ចាគៈ = ចែករំលែកនូវព្រះធម៌

សង្គហៈ ២ យ៉ាង
១. អាមិសសង្គហៈ = ជួយសង្គ្រោះដោយគ្រឿងប្រើប្រាស់
២. ធម្មសង្គហៈ = ជួយសង្គ្រោះដោយការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង

បដិសណ្ឋារៈ ២ យ៉ាង
១. អាមិសប្បដិសណ្ឋារៈ = ទទួលរាក់ទាក់ដោយអាមិស
២. ធម្មប្បដិសណ្ឋារៈ = ទទួលរាក់ទាក់ដោយធម៌

ឯសនា “ការស្វែងរក” ២ យ៉ាង
១. អាមិសេសនា = ការស្វែងរកអាមិស
២. ធម្មេសនា = ការស្វែងរកធម៌

បូជា ២ យ៉ាង
១. អាមិសបូជា = បូជាដោយអាមិស
២. ធម្មបូជា = បូជាដោយធម៌

សន្និច្ចយៈ “ការសន្សំ” ២ យ៉ាង
១. អាមិសសន្និច្ចយៈ  = ការសន្សំនូវអាមិស
២. ធម្មសន្និច្ចយៈ = ការសន្សំនូវធម៌

សន្និច្ចយៈ “ការសន្សំ” ២ យ៉ាងទៀត
១. កម្មសន្និច្ចយៈ = ការសន្សំនូវកម្ម
២. បច្ចយសន្និច្ចយៈ = ការសន្សំនូវបច្ច័យ

វិបត្តិ ២ យ៉ាង
១. សីលវិបត្តិ = វិបត្តិសីល
២. ទិដ្ឋិវិបត្តិ = វិបត្តិទិដ្ឋិ

សម្បទា ២ យ៉ាង
១. សីលសម្បទា = បរិបូណ៌ដោយសីល
២. ទិដ្ឋិសម្បទា = បរិបូណ៌ដោយទិដ្ឋិ

បំណងដែលលះបង់បានដោយកម្រ ២ យ៉ាង
១. លាភាសា = បំណងក្នុងលាភ
២. ជីវិតាសា = បំណងក្នុងជីវិត

ផ្លូវឆ្ងាយ ២ យ៉ាង
១. កន្តារទ្ធា = ផ្លូវឆ្ងាយដាច់ស្រយាល
២. វដ្តទ្ធា = ផ្លូវឆ្ងាយក្នុងវាលវដ្តសង្សារ

បដិបទា ២ យ៉ាង
១. លាភូបនិសា = សេចក្តីប្រតិបត្តិអាស្រ័យលាភ
២. និព្វានគាមីបដិបទា = សេចក្តីប្រតិបត្តិជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាន

(នៅមានបន្តទៀត)

Advertisements

Leave a comment »

ប្រជុំកងធម៌៖ ពួកធម៌មួយ


១. បមាទៈ = សេចក្តីប្រមាទ ជាកំពូលអកុសលធម៌ទាំងពួង
២. អប្បមាទៈ = សេចក្តីមិនប្រមាទ ជាកំពូលនៃកុសលធម៌ទាំងពួង
៣. មិច្ឆាទិដ្ឋិ = សេចក្តីយល់ឃើញខុស
៤. សម្មាទិដ្ឋិ = សេចក្តីយល់ឃើញត្រូវ
៥. សព្វេ សត្តា អាហារដ្ឋិតិកា = សត្វទាំងអស់រស់នៅបានដោយសារអាហារ

Leave a comment »

មនុស្សចាស់គំនិតថ្មី! (ត)


This is the third page of the old, the new vision. It is so important to all people especially Cambodian people this text is in Cambodian language. It is about how to speak useful language for the good of the many, for the welfare and happiness of the world. Please keep speaking what is good in your life.
The-Old-and-the-New-Vision0

Leave a comment »

ធម៌នមស្សការព្រះរតនត្រ័យ


This is Dhamma Recitation in Cambodian Tradition and Style. Please Click Here to listen.

Leave a comment »

មនុស្សចាស់គំនិតថ្មី! (ត)


There are many ways to get your destination. But to get your real peace and real happiness, you must look within yourself. One is one’s own refuge, who else could be refuge. In this text, I only want to share with you all how to practise human ethical principles. Here the first ethical principle of life, right speech, has been mentioned. Please take your time to read and find out. With Metta,
The-Old-and-the-New-Vision-

Leave a comment »

មនុស្សចាស់ គំនិតថ្មី!


Here I would like to share something with dear friends in the Dhamma. It is about how to change yourself from the bad to the good. Please enjoy reading for better understanding of living. Don’t hesitate to leave me comment or suggestion for better future writing. With Metta,

The-Old-and-the-New-Vision0

Leave a comment »